ลุงยอมแล้ว !? ในที่สุด..?

ลุงยอมแล้ว

ลุงตู่ยอมประกาศเลื่อนเคอร์ฟิว

 

     นายกเคาะ ‘เลื่อนประกาศเคอร์ฟิว 23.00- 04.00 น.’

     เมื่อวันที่ 16 พ.ค 63 นายกรัฐมนตรีอออกคำสั่งจำนวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญคือ

     การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น. ถือเป็นการเลื่อนเวลาจาก 22.00-04.00 น. จากประกาศเดิมที่ผ่านมา

 


 

 

ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๗๗๖

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อกําหนดและคําสั่ง จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

 

     ๑. ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีสาระสําคัญ ดังนี้

 

     (๑) การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.00 น. ถึงเวลา ๐๔.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้นตามข้อกําหนด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป

 

     (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาผ่อนผัน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เฉพาะการให้ความช่วยเหลือเด็กกําพร้า เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส หรือเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยยังคงงดเว้นการใช้เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ หรือการฝึกอบรม

 

     (๓) การผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้การดําเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้สถานที่หรือ การดําเนินกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีคําสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการ ชั่วคราว ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สามารถเปิดดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่าง เพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม

 

     (๔) ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตาม (๓) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งจัดระเบียบตามคําแนะนํา เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่ทางราชการกําหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนํา ตักเตือน ห้ามปราม หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย

 

     (๕) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคําสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ในลักษณะทํานองเดียวกันเพิ่มเติม รวมทั้งดําเนินการอื่นใดให้สอดคล้องกับข้อกําหนดนี้

 

     ๒. คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

 


 

 

     ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้

 

     ๑. รับทราบ ถือปฏิบัติ และออกคําสั่ง ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) และคําสั่งศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) โดยเคร่งครัด

 

     ข้อกําหนดฯ ถือเป็นกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ไม่ต้องเพิ่มเติมกิจการ/กิจกรรมใดๆ แต่อาจเสริมมาตรการในทางปฏิบัติได้

 

     ๒. สร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

 

     ๓. หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและมีความเห็นจะดําเนินการอื่นใดต่างไปจากข้อกําหนดฯ ให้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย ก่อนดําเนินการ เพื่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย จะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการตรวจสอบและให้ทุกส่วนงานของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้รับทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติไม่ให้เกิด ความลักลั่นและนําไปสู่การวิพากษ์ว่าส่วนราชการไม่มีการบูรณาการซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ไม่ให้เกิดความสับสน ต่อประชาชน และผู้ปฏิบัติงานได้รับความคุ้มครองจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

     ๔. ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อแนะนําตามแบบที่กําหนด ต่อเนื่อง จากการรายงานตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓o/ว ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย เป็นประจําทุกวัน ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

สามารถตรวจสอบราคาได้ที่ :

 

บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต ลุงยอมแล้ว กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น สปันบอนด์ ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า cotton100% เสื้อคัตตอน >บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อผู้ชาย unisex เสื้อโปโลเปล่า เสื้อโปโลพร้อมปลัก เสื้อโปโลสี เสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม เสื้อยืดโรงงาน เสื้อยืดเปล่า เสื่อราคาถูก เสื้อโปโลแฟชั่น เสื้อโรงงาน เสื้อโปโลโรงงาน เสื้อโปโลตัดต่อ สียาง สีplastisal สีpixment ไฮเดน สีนูน สีจม polyflex เเฟล็กซ์ สกรีนอย่างดี สกรีนสวย สกรีนทน สกรีนคม flex ผ้าtc ผ้าtk ผ้าcvc ผ้าไมโคร ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน >บล็อค polyflex เเฟล็กซ์ สกรีนอย่างดี สกรีนสวย สกรีนทน สกรีนคม flex ผ้าtc ผ้าtk ผ้าcvc ผ้าไมโคร ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน super flow ปะทะ ib ดาวกระจาย ความรู้ เนื้อผ้า ผ้า รายละเอียด โรงงานผ้า ผลิตเสื้อ superflow super flow ibดาวกระจาย การสกรีน เทคนิคสกรีน เนื้อไมโคร รับผลิตหมวก หมวกแก๊บ หมวกฮิบฮอบ กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีก้นมีข้าง กระเป๋ามีก้นไม่มีข้าง กระเป๋ามีหูรูด สร้างแบนด์ เสื้อสำหรับแบนด์ ผ้าดี ผีสวย เสื้อโรงงาน เสื้อช็อป cap workshop polo cap apron shirts shirt t-shirt jacket เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อมีซับใน ไม่มีซับใน

เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า เสื้อคู่ เสื้อคอวี เสื้อคอกลม เสื้อสวยๆ ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน super flow ปะทะ ib ดาวกระจาย ความรู้ เนื้อผ้า ผ้า รายละเอียด โรงงานผ้า ผลิตเสื้อ supersoft softtech hi-tech good excellent price value shop thing ผ้าที่ช่วยลดโลกร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *